Garancija kvaliteta

Za sve proizvode kupljene od firme ATTOS d.o.o. važi rok saobraznosti i odredbe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Garancija na saobraznost proizvoda koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. Delovi uređaja podložni habanju ne podležu garanciji.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda, koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datim uputstvima za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.